กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]




ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ 2015 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เย็นใจ ฐิตะฐาน
สมจิต อ่อนเหม
ศิริพร ตันจอ
วาสนา นาราศรี
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ชุษณา เมฆโหรา
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
2 บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) สำหรับคนไทย และต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2014 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เย็นใจ ฐิตะฐาน
สมจิต อ่อนเหม
ศิริพร ตันจอ
ชุษณา เมฆโหรา
วาสนา นาราศรี
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
3 84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ 2012 มาลี สุวรรณอัตถ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
นิภา ตลับนาค
บุญมา นิยมวิทย์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ศิริพร ตันจอ
4 เครื่องดื่มน้ำตาลน้อย ทางเลือกเพื่อสุขภาพ: เทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐานสุขลักษณะ 2011 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
5 แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs: อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท 2009 วราภา มหากาญจนกุล
ชิดชม ฮิรางะ
6 มองลอดกระดองปูนิ่ม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเกษตรไทย พัฒนาคุณภาพด้วยงานวิจัย ปูนิ่มไทยไปสากล 2007 บรรจง เทียนส่งรัศมี
นงนุช อังยุรีกุล
บุญรัตน์ ประทุมชาติ
นงนุช รักสกุลไทย
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ดุษฎี ตันหัน
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
จุฑา มุกดาสนิท
มยุรี จัยวัฒน์
สวามินี ธีระวุฒิ
ณัฐพล ฟ้าภิญโญ
ปัทมา ระตะนะอาพร
สุมิตรา บุญบำรุง
7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม 2006 กรุณา วงษ์กระจ่าง
8 การใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า: รายงานการวิจัย 2006 พัชรี ตั้งตระกูล
วารุณี วารัญญานนท์
วิภา สุโรจนะเมธากุล
ลัดดา วัฒนศิริธรรม
9 การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป 2006 พัชรี ตั้งตระกูล
10 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2005 อภิญญา จุฑางกูร
วรางคณา พันธุมโพธิ
วีรนุช กิระวงศ์สกุล
สิริพรรณ คล้ายมณี
อารีลักษณ์ เต็มตระกูล
วรรณดี สุทธินรากร
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เปรมรัตน์ จิตหาญ
11 คู่มือการแปรรูปกระชายดำ กระชายดำผงชงดื่ม: โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน 2004 รัศมี ศุภศรี
กรุณา วงษ์กระจ่าง
12 ผลการโม่เปียก โม่แห้ง และโม่แบบผสมต่อสมบัติแป้งข้าว 2004 พัชรี ตั้งตระกูล
13 การใช้แป้งข้าวบดแห้งเพื่อการผลิตก๋วยเตี๋ยว 2004 พัชรี ตั้งตระกูล
14 คู่มือการแปรรูปมะขามเปรี้ยว เครื่องดื่มน้ำมะขาม: โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน 2004 รัศมี ศุภศรี
กรุณา วงษ์กระจ่าง
15 คู่มือการแปรรูปเสาวรส เครื่องดื่มน้ำเสาวรส: โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน 2004 รัศมี ศุภศรี
กรุณา วงษ์กระจ่าง