กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีแอคชั่นเพื่อการตรวจวิเคราะห์ Listeria monocytogenes ที่ปนเปื้อนในผักสดและผลไม้ 2016 สร้อยทอง สายหยุดทอง
สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
2 ศึกษาการผลิต คุณสมบัติเคมี-กายภาพ และเสถียรภาพของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำที่มีขนาดอนุภาคไขมันสม่ำเสมอ (monodisperse emulsion) ทีมีไซโลโอลิโกแซคคาไรด์เอสเทอร์ร่วมกับกรดไขมันเป็นอิมัลซิฟายเออร์ โดยใช้ microchannel emulsification 2016 ศันสนีย์ อุดมระติ
Isao Kobayashi
3 กลไกของมอลโตเดกทรินปาล์มิเตทร่วมกับ Tween 80 ในการรักษาความคงตัวของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอาหาร 2016 ศันสนีย์ อุดมระติ
วิภา สุโรจนะเมธากุล
สุภัคชนม์ คล่องดี
นพรัตน์ ชี้ทางดี
4 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว 2016 พัชรี ตั้งตระกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
งามจิตร โล่วิทูร
ศิริพร ตันจอ
ศันสนีย์ อุดมระติ
อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
ลัดดา วัฒนศิริธรรม
วีรชัย โทบาง
5 การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology 2016 ศศิมนัส อุณจักร์
สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
อรไท สวัสดิชัยกุล
นนทวิทย์ อารีย์ชน
6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อใช้เป็นอาหารเชิงพันธภาพในการป้องกัน 2016 ดาลัด ศิริวัน
วนิดา ปานอุทัย
7 ความคงตัวและประสิทธิภาพในการดูดซึมของสารเบต้าไซยานินกักเก็บจากแก้วมังกรสีแดง 2016 ชุษณา เมฆโหรา
ดาลัด ศิริวัน
ภรัณยา ธิยะใจ
8 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก 2016 วิชชา ตรีสุวรรณ
ชุษณา เมฆโหรา
พิศมัย ศรีชาเยช
ดาลัด ศิริวัน
วารุณี วารัญญานนท์
เพลินใจ ตังคณะกุล
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ 2016 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
พิศมัย ศรีชาเยช
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
สุภัคชนม์ คล่องดี
สุวีณา จันทพิรักษ์
หทัยชนก กันตรง
ศิริพร ตันจอ
วรพล เพ็งพินิจ
เอสา เวศกิจกุล
10 การใช้ประโยชน์จากไข่ไก่ในเครื่องดื่ม 2016 อภิญญา จุฑางกูร
สร้อยทอง สายหยุดทอง
เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง
11 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก 2016 พัทธินันท์ วาริชนันท์
วันชัย พันธ์ทวี
สิรินันท์ ชมภูแสง
ณัฎฐนันท์ วรรณทัศน์
12 ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดโปรไบโอติก 2016 กัญญรัตน์ กัญญาคำ
วันชัย พันธ์ทวี
พัทธินันท์ วาริชนันท์
เขมพัษ ตรีสุวรรณ
จุฑามาศ กลิ่นโซดา
13 การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 2016 กนกวรรณ ยอดอินทร์
วันชัย พันธ์ทวี
เขมพัษ ตรีสุวรรณ
พัทธินันท์ วาริชนันท์
14 ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีนแป้งหมัก 2016 สิรินันท์ ชมภูแสง
พัทธินันท์ วาริชนันท์
กนกวรรณ ยอดอินทร์
15 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด 2016 วนิดา ปานอุทัย
ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย