กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
 
สังกัด
  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ หน่วยอาหารและโภชนาการ
 
ความเชี่ยวชาญ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับกลุ่มคน วัยต่างๆ (เช่น ขนมเด็กเพื่อสุขภาพ, อาหารผู้สูงอายุ) อาหารเฉพาะโรค (โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิต) และ ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร,งานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อาหารลดน้ำตาลไขมันและหรือโซเดียม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีรวมทั้งงานวิจัยสารอาหารในพืชผัก ผลไม้ ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น resistant starch, lutein and zeaxanthin เป็นต้น
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อป้องกันการสำลักในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก 2017
2 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 2017
3 ผลของการเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 2016
4 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว 2016
5 Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its products. 2015
6 Development of Healthy Food Products for Thai Elderly with Metabolic Syndrome 2015
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง หรือ metabolic syndrome 2015
8 การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2015
9 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ปีที่ 2 2015
10 กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน (อนุสิทธิบัตร) 2015
11 องค์ประกอบกล้วยชนิดผงเพื่อเป็นเครื่องดื่ม (อนุสิทธิบัตร) 2015
12 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสุตรอาหารให้มีความเค็ม (โซเดียม) ลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี 2015
13 เมนูส้มตำสูตรลดโซเดียม และคุณค่าทางโภชนาการ 2015
14 เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ 2015
15 Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability 2015