กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด
ประเภท ประชุมวิชาการ
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Effects of high temperature on volatile aroma compounds of kaffir lime leaf (Citrus hystrix D.C.)
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่นำเสนอ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 : Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference: Science, Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment
หมวดหลัก Q02-การแปรรูปอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย พืชน้ำมันหอมระเหย;มะกรูด;สารระเหย;ความร้อน;เวลา;คุณภาพ
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Citrus;Essential oil crops;Bergamot;Volatile compounds;Heat;Time;Quality
คำสำคัญ-ไทย ใบมะกรูด;ความร้อน;ระยะเวลา;ชนิดสารระเหย;ปริมาณสารระเหย;กลิ่น
คำสำคัญ-อังกฤษ Citrus hystrix;Kaffir lime leaf;Volatile aroma compounds;Temperature
เอกสารแนบ
1. Document.pdf
2. Document.pdf